ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Stipstijl: de eenmanszaak Stipstijl, gevestigd te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70463808.
1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Stipstijl een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten en producten: alle diensten die Stipstijl voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel verkopen van (online) workshops en cursussen over de wereld van stippatronen maken op o.a. keramiek en de bijbehorende online content, boeken, verf en benodigde materialen.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stipstijl en de klant krachtens welke Stipstijl de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.7. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
1.8. Zakelijke klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijkeen persoonsgegevens die door de klant en/of Stipstijl worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.11. Website: www.stipstijl.nl, www.members.stipstijl.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stipstijl gedane aanbiedingen, bestellingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen Stipstijl en de klant, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, een bestelling via de website van Stipstijl, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Stipstijl en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Stipstijl zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Stipstijl zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. Stipstijl zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. Zodra de klant de offerte heeft geaccepteerd, is er een betalingsverplichting ontstaan.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Stipstijl het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4 Stipstijl behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% te factureren indien in de offerte een hoger bedrag dan €500,- ex btw is opgenomen, alvorens Stipstijl de opdracht zal gaan uitvoeren dan wel de producten levert.
3.5. Alle door Stipstijl gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor bedrijven, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.7. Stipstijl behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten of de door Stipstijl ingehuurde leveranciers wijzigen of stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren.
3.8. Stipstijl is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.9. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Stipstijl afhangt van feedback of input van de klant, is Stipstijl nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Stipstijl is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.10. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Stipstijl worden gemaakt ten behoeve van het op locatie uitvoeren van diensten indien dit door de klant is verzocht. De vergoeding bedraagt €0,19 cent ex btw kilometer.
3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Stipstijl zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, de opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Stipstijl bevoegd deze wijzigingen door te voeren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Stipstijl verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail dan wel een bestelling plaatst via de webshop. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten en/of diensten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden Stipstijl niet.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, schriftelijk dan wel per e-mail, zal Stipstijl binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. Indien de klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stipstijl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.4. Stipstijl heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Stipstijl zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Stipstijl wenst te ontbinden komt haar dit recht enkel toe indien zij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en de volledige vergoeding van reeds gemaakte kosten door eventuele inkoop van producten. Indien de klant de overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren is de klant gehouden een vergoeding te betalen van 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien Stipstijl, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Stipstijl gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Stipstijl in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het in verband met meerwerk nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Stipstijl uitgevoerde werk te vergoeden. De vergoeding is te allen tijde minimaal 30% van het overeengekomen offertebedrag.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR STIPSTIJL

5.1. Stipstijl garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Stipstijl spant zich in om de gegevens die Stipstijl voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Stipstijl met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Stipstijl is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Stipstijl en/of overige promotionele uitingen van Stipstijl.
5.5. Stipstijl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Stipstijl tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.6. Stipstijl zorgt voor een locatie waar de offline
workshops/cursussen kunnen plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt de workshop/cursus op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Stipstijl een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant. 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Stipstijl te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Stipstijl onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Stipstijl om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stipstijl zijn verstrekt, heeft Stipstijl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Stipstijl steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
6.5. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Stipstijl nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze  Materialen/gegevens is Stipstijl niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.6. Wanneer Stipstijl inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Stipstijl is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.7. Bij klachten over de door Stipstijl geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Stipstijl binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product doch uiterlijk binnen 60 dagen. Stipstijl streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor
bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via deze pagina. Tevens is het mogelijk de klacht aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit platform is te bereiken via deze link. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is genomen, dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. De klant vrijwaart Stipstijl één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.8. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een standaard product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Stipstijl mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
6.9. De in artikel 6.8 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals zij dit in een winkel zou kunnen doen.
6.10. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de  Bedenktermijn aan Stipstijl. Na de melding dat de klant het product terug wenst te sturen, heeft de klant nogmaals 14 dagen de tijd het product daadwerkelijk te retourneren. De klant ontvangt binnen 5 dagen dan de aankoopkosten en de verzendkosten retour. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant.
6.11. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
6.12. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
6.13. Stipstijl kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:

 • producten die voor de klant  gepersonaliseerd/op maat gemaakt zijn;
 • producten die snel kunnen bederven en/of verouderen.

6.14. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 5 dagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Stipstijl. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Stipstijl, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.
6.15. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book, patronen en/of online dienst zoals een cursus of een workshop, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Stipstijl te hanteren leveringstermijn met concrete leverdatum varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Stipstijl opgegeven levertijd begint na  totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. Stipstijl zal bestellingen binnen 1-2 werkdagen uitvoeren, tenzij een
andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad.
7.2. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Stipstijl mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.3. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Stipstijl beschikbaar stelt en daardoor de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.
7.4. Aan de leveringsplicht van Stipstijl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Stipstijl geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
7.5. Wanneer de uitvoering van de overeengekomen diensten door Stipstijl onverhoopt vertraging  oplevert, zal Stipstijl dit zo spoedig mogelijk en telefonisch aan de klant mededelen.
7.6. Indien de klant Stipstijl op de hoogte brengt van het eventuele uitstellen van de uitvoering van de opdracht die door Stipstijl is aangenomen, zal Stipstijl de klant factureren voor de reeds gemaakte kosten betreffende honorarium en de kosten in verband met inkoop van leveranciers. De klant is verplicht deze kosten aan Stipstijl te vergoeden.
7.7. Indien de levering door Postmasters/DPD?Groene Rijders onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Stipstijl een wachttermijn van 5 dagen. Binnen dit termijn zal Stipstijl onderzoek doen naar de levering bij PostNL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.
7.8. Geleverde producten worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen en afmetingen.
7.9. Leveringen worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, goede vrijdag, Koningsdag en Kerst.
7.10. Stipstijl spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de  content van de online cursus/workshop beschikbaar is. Stipstijl verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Stipstijl verzonden facturen dienen binnen 15 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Stipstijl behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot de betaling van de factuur is ontvangen. Bestellingen via de webshop worden direct via iDEAL voldaan.
8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Stipstijl besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. 8.6. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere de klant en gelden de wettelijke incassokosten) bedragen en daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Stipstijl voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte  daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Stipstijl elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Stipstijl zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Stipstijl verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Stipstijl kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Stipstijl een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Alle door Stipstijl geleverde producten en diensten blijven eigendom van Stipstijl totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Stipstijl zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, cursussen, workshops, instrumenten, beeldmateriaal, lesmateriaal alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Stipstijl tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Stipstijl geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, video’s, vormgeving, merken en  domeinnamen, zijn het eigendom van Stipstijl of zijn met toestemming van de rechthebbende eigenaar op de website geplaatst en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Stipstijl.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Stipstijl ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Stipstijl.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Stipstijl geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Stipstijl is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Stipstijl plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Stipstijl vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft Stipstijl recht op een vergoeding te hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Stipstijl en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Stipstijl kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien Stipstijl onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2500,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in
het betreffende geval aan Stipstijl uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Stipstijl dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;
● de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden;
● de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stipstijl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zover deze aan Stipstijl toegerekend kunnen worden;
● redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid  tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. Stipstijl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Stipstijl geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Stipstijl.
10.5. Stipstijl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Stipstijl is daarnaast nimmer aansprakelijk voor geleden verliezen door de klant in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. Stipstijl is afhankelijk van haar leveranciers.
10.7. De klant vrijwaart Stipstijl voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Stipstijl.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Stipstijl is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Stipstijl is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Stipstijl weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Stipstijl kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Stipstijl een overeenkomst is
aangegaan.
11.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Stipstijl onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van
personeel van Stipstijl of Stipstijl zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, terrorisme, bedrijfsstoringen bij Stipstijl, wanprestatie door leveranciers van Stipstijl waardoor Stipstijl haar
verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Stipstijl of diens leveranciers.
11.4. Naast het bepaalde in lid 11.3 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.5. Bij overmacht heeft Stipstijl ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Stipstijl in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
11.6. Indien Stipstijl op weg naar het adres, waar de bezorging van de producten zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook waardoor de mogelijkheid ontstaat dat Stipstijl niet tijdig op de overeengekomen plaats voor het afleveren van de producten en/of de gehuurde producten kan komen, zal Stipstijl zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant en deze in kennis stellen van de desbetreffende situatie.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel de klant als Stipstijl, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Stipstijl de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Stipstijl voortvloeiende
  verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Stipstijl;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

12.5. Stipstijl zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.6. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Stipstijl vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd  verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.7. In geval van annulering is de klant tevens verplicht aanbetalingen van derden en leveranciers aan Stipstijl te voldoen.
12.8 Stipstijl behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Stipstijl overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de
overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Stipstijl zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Stipstijl in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Stipstijl worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Stipstijl aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Stipstijl.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Stipstijl te leveren diensten voor rekening komt van Stipstijl, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN WORKSHOPS, CURSUSSEN EN ONLINE DIENSTEN STIPSTIJL

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke workshop en/of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Stipstijl aan te bieden of te doen geven.
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de workshop of cursus en ieder handelen van de klant is voor haar eigen rekening en risico. Stipstijl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Stipstijl in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.3. Stipstijl is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Stipstijl, het recht op  deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een cursus blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
14.5. Na het einde van de online cursus behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving, Stipstijl geeft in het aanbod aan hoe lang de content beschikbaar blijft. Stipstijl streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Stipstijl besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Stipstijl de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Stipstijl meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf  verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden.
14.6. De door Stipstijl aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online cursussen en/of workshops mogen nimmer met derden worden gedeeld.
14.7. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen workshop/cursus, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang van de cursus/workshop: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 24 uur voor aanvang van de cursus/workshop: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van  75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • indien de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor aanvang van de cursus/workshop aanwezig is, zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden.

14.10. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de (online) workshops en/of cursussen van Stipstijl is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant en binnen de herroepingstermijn van artikel 6.8 uit deze voorwaarden.
Buiten de termijn van artikel 6.8 geldt de bepaling uit artikel 14.7. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.
14.11. Stipstijl behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops en/of cursussen indien de deelnemers door het gedrag een workshop en/of cursussen belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
14.12. Stipstijl is gerechtigd de workshop en/of de cursus te annuleren indien er niet voldoende deelnemers zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen gerestitueerd krijgen tenzij direct een andere datum beschikbaar komt en de klant akkoord gaat met deze nieuwe datum.
14.13. Indien Stipstijl door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de cursus en/of de workshop te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de cursus en/of de workshop voor de nader te bepalen datum. Indien de klant op de nader te bepalen datum niet aanwezig kan zijn voor de cursus en/of de workshop, heeft de klant de keuze voor restitutie van het betaalde bedrag. De klant ontvangt binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour op het rekeningnummer waarmee het ticket is aangeschaft.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Stipstijl en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden  zijn deze voor Stipstijl alleen bindend indien en voor zover deze door Stipstijl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Stipstijl op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden. 
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien Stipstijl hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stipstijl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.7. De klant en Stipstijl zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Stipstijl en de klant.

versie: september 2021

Copyright: Alle gegevens (tekst en beelden) op deze website zijn eigendom of in licentie van Nienke van der Zwan en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is dus niet toegestaan om content zonder toestemming te kopiëren.